Karta lojalnościowa

Karta Discounterra

 

Karta Dsicounterra

 

 

REGULAMIN PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA DISCOUNTERRA

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Stałego Klienta Discounterra, zwanego dalej „Programem”.
 2. Organizatorem oraz administratorem Programu jest firma Discouterra Sp. z .o.o z siedzibą w Białymstoku 15- 168, ul. Wysockiego 67.
 3. Regulamin obowiązuje Uczestników oraz Organizatora od chwili ogłoszenia.
 4. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.
 5. Wszelkie uprawnienia wynikające z Programu nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie.
 6. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady funkcjonowania Programu

 1. W celu przystąpienia do Programu, należy wykonać jednorazowe zakupy za min. 200zł – wówczas sprzedawca wydaje kartę stałego klienta, a jej otrzymanie oznacza przystąpienie do programu.
 2. Przyjęcie karty oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz wyraził zgodę na jego postanowienia.
 3. Uczestnik Programu wykonując każde kolejne zakupy powyżej kwoty 200zł otrzymuje specjalną naklejkę, którą powinien umieścić na swojej Karcie Stałego Klienta Discounterra. Zdobycie 5 naklejek na Karcie uprawnia do otrzymania Rabatu 30% na kolejne jednorazowe zakupy, podczas których Karta Stałego Klienta Discounterra zostaje zabierana przez kasjera.
 4. Naklejki otrzymuje się za dowolne zakupy (minimum 200zł) towarów w regularnej oraz obniżonej cenie, objętymi wszelkimi przecenami i promocjami.
 5. Każdy rachunek, w dowolnym sklepie Discounterra, na kwotę minimum 200zł uprawnia do otrzymania jednej naklejki. Naklejki nie są wymieniane na gotówkę.
 6. Za zakupy zrealizowane z Rabatem -30% w ramach realizacji Karty Stałego Klienta Discounterra uczestnik nie otrzymuje kolejnej naklejki związanej z programem Karty Stałego Klienta.
 7. Jeżeli Klient nie posiada ze sobą karty nie jest upoważniony do otrzymania kolejnej naklejki.
 8. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.
 9. Po zakupieniu produktu / produktów i otrzymaniu naklejki na karcie, rachunek zostanie specjalnie oznakowany, a produkt nie może zostać zwrócony, możliwa jest jedynie jego wymiana na ten sam bądź inny towar o takiej samej wartości bądź wyższej (za dopłatą ).
 10. W następstwie zwrotu towaru zakupionego z Rabatem (wykorzystaniu w pełni wyklejonej Karty Stałego Klienta Discounterra), zwrócona zostanie kwota podana na rachunku.

§ 3. Karta Stałego Klienta Discounterra

 1. Karta Stałego Klienta Discounterra wydawana jest po wykonaniu jednorazowych zakupów za min. 200zł – wówczas sprzedawca wydaje kartę stałego klienta, a jej otrzymanie oznacza przystąpienie do programu.
 2. Karta Stałego Klienta Discounterra ważna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Karta Stałego Klienta Discounterra pozostaje własnością Discouterra Sp. z .o.o z siedzibą w Białymstoku 15- 168, ul. Wysockiego 67.
 4. W przypadku utraty Karty Stałego Klienta Discounterra, Uczestnik traci zgromadzone naklejki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty Karty Stałego Klienta Discounterra przez Uczestnika, w tym za użycie tej Karty przez osoby nieuprawnione.

§ 4. Zakończenie uczestnictwa w Programie

 1. Warunkiem zakończenia uczestnictwa w Programie jest zwrot Karty Stałego Klienta Discounterra w jednym ze sklepów Discounterra zlokalizowanych w Białymstoku i Mielcu.
 2. Rezygnacja Uczestnika z Programu powoduje anulację i utratę uzbieranych naklejek i przysługującego Rabatu.
 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi natychmiast od momentu zwrotu Karty.

§ 5. Dane osobowe

 1. Podczas uczestnictwa w Programie nie są zbierane żadne dane osobowe.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w sklepach Discounterra oraz na profilach Facebook
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014.121. t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827). 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku, a wszystkie jego zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich ogłoszenia.